Monthly Archives: กรกฎาคม 2014

บรรยายพิเศษ เรื่อง “วิจัยอย่างไร จึงจะจดสิทธิบัตรได้”

บรรยายพิเศษ เรื่อง “วิจัยอย่างไร จึงจะจดสิทธิบัตรได้”

  ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิจัยอย่างไร จึงจะจดสิทธิบัตรได้” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้จัดการสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานแบบใดสามารถยื่นขอจดลิขสิทธิ์/อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรได้ และรวมถึงการซักถามให้ข้อเสนอแนะในการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ