Monthly Archives: มิถุนายน 2014

คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคอีสาน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น. งานวิจัยและบริการวิชาการ โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ศ.สุพรรณี พรหมเทศ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารวิชาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในหัวข้อ “การบริหารงานวิจัย การพัฒนางานวิจัย : กรณีศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” วัตถุประสงค์เพื่อ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารการวิจัยในระดับอุดมศึกษา เสริมสร้างการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย สร้างงานวิจัยร่วมกับสหสาขาวิชาทั้งในและต่างประเทศ และเข้าใจในระบบฐานข้อมูลหรือการเผยแพร่งานวิจัยทั้งในส่วนของการตีพิมพ์งานวิจัยและการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากรศ.กาญจนานาถะพินธุรองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับและนำเสนอสถานการณ์ปัจจุบันของคณะสาธารณสุขศาสตร์และ ศ.สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านการเขียนบทความวิจัย การตีพิมพ์และการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและนาชาติ รวมถึงการวิจัย R2Rร่วมกับบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้  

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะการเขียนเพื่อตีพิมพ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะการเขียนเพื่อตีพิมพ์

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มพูนทักษะการเขียนรายงานสอบสวนโรคเพื่อตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ ซึ่งจัดโดยภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้นักวิชาการสาธารณสุขและศิษย์เก่ามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมากขึ้น โดยมีเข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน ประกอบด้วย นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานในทีมผู้ระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วหรือ SRRT คณาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีภารกิจในการสอบสวนและควบคุมโรคในพื้นที่ รวมถึงการเขียนรายงานการสอบสวนด้วย ทั้งนี้มี ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและหัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการอบรมดังกล่าว ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ นายแพทย์ภาสกร อัครเสวี ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงสาธารณสุข อดีตผู้อํานวยการสํานักงานระบาดวิทยา มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีหัวข้อในการบรรยาย ได้แก่ หลักการและสาระสําคัญของการเขียนรายงานสอบสวนโรค เขียนบทความสอบสวนโรคอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ รวมถึงการฝึกปฏิบัติการเขียนสอบสวนโรคเพื่อเป็นบทความตีพิมพ์                  … Continue reading »